ART FOOD INSPIRATIONS

Правилa на конкурса

§ 1. Общи правила

 1. Настоящият правилник (наричан по-нататък: „Правилник”) определя условията и правилата на конкурса ”ART FOOD INSPIRATIONS” (наричан по-нататък: „Конкурс”).
 2. Организатор на Конкурса е фирма Answear.com S.A. със седалище в Краков и адрес: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, вписана в Търговския регистър на Държавния Съдебен Регистър в Краков, воден от Районния съд в Краков, XI Стопански Отдел с номер KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP (номер по ДДС): 6793080390, с фирмен капитал 867.245,25 zł, изцяло внесен (наричана по-нататък: „Организатор”).
 3. Конкурсът се провежда на територията на България.
 4. Заявки за участие в Конкурса се приемат в периода от 29.04.2022г от 10:00 часа до  30.06.2022г до 23:59 часа.
 5. Конкурсът се организира с посредничеството на Instagram. В уебсайта на адрес: https://lifespirationstartshere.answear.bg/  („Уебсайт на конкурса”) ще бъдат публикувани: Правилникът, информация за наградите, резултатите от Конкурса, както и ще бъдат представени Конкурсните работи.
 6. Конкурсът не е организиран или съорганизиран, спонсориран или подкрепян от платформата Instagram и не е свързан по какъвто и да е друг начин с тази социална мрежа.

§ 2. Участие в Конкурса

 1. Участник в Конкурса (наричан по-нататък „Участник”) може да бъде само физическо лице, което:

а) е навършило 18 години, най-късно в деня на записване за участие в Конкурса;

б) е потребител и не участва в конкурса с цел, която е свързана с търговска дейност;

в) живее на територията на България;

г) има свой публичен профил в Instagram,

д) отговаря на условията за участие в Конкурса, посочени в настоящия Правилник.

 1. Участник в Конкурса не може да бъде служител или сътрудник на Организатора или член на Журито, както и членове на семейството на служителите или сътрудниците на Организатора или Журито, т.е. съпруг/съпруга, родители, баби и дядовци, деца, внуци, братя и сестри.

§ 3. Правила на Конкурса

 1. Конкурсът ще се проведе под лозунга: ART FOOD INSPIRATIONS (наричан по-нататък: „Лозунг”).
 2. Задачата на Участника в Конкурса е да направи снимка или видео , която интерпретира Лозунга и да добави описание на снимката или видеото, в което обяснява историята на снимката и неговото вдъхновение.(наричана по-нататък: „Конкурсна работа”).
 3. .За да участва в конкурса, участникът трябва да:

А) Да публикува Конкурсна работа, която представлява снимка или видео, с описание под формата на публикация в своя профил в Instagram с включени публични настройки;

Б) Добави кратко описание на историята зад нея.

В) Да добави в описанието на публикацията хаштагове #foodspirationBG и тагне @answear_bg на конкурсната си работа

Г) Конкурсната работа трябва да бъде публикувана в Instagram по време на прериода на приемане на кандидатури за участие в конкурса, т.е. от 29.04.2022г. от 10:00 ч. до 30.06.2022г. до 23:59 ч. Снимки/видеоклипове, които са публикувани в профила на участника извън периода на приемане на кандидатури за участие в конкурса, няма да бъдат приети в конкурса, дори ако участникът добави описание, хаштаг и обозначение за конкурса към тези снимки/видеоклипове

 

 1. След публикуването на Конкурсната работа в Instagram, по начина, посочен в §3, ал. 3 по-горе, Участникът предоставя на Организатора неизключително право върху представената от него Конкурсна работа и се съгласява Организаторът да разпространява образа на Участника или трети лица, които са представени в Конкурсна работа, за продължителността на Конкурса и шест месеца след края му, на територията на целия свят, в следните области на употреба:

а) в областта на записването и размножаването на Конкурсната работа - производство на копия от Конкурсната работа с помощта на цифрова технология, въвеждане в паметта на компютър и други подобни устройства;

б) в обхвата на разпространение и възпроизвеждане на Конкурсната работа - публично представяне на Конкурсната работа по такъв начин, че всеки да има достъп до нея на място и време, избрано от него, включително и не само:

в) разпространение на Конкурсната работа в Интернет, по-специално в уебсайтове и в социалните медии (Facebook, Instagram, Linkedin) интернет магазин Answear воден в домейните www.answear.bg com / hu /ro / ua / sk / cz / gr / hr/ cy  и на страниците на конкурса https://lifespirationstartshere.answear.bg/

 1. Участникът може да участва в Конкурса с повече от една Конкурсни работи.
 2. Правилно публикуваните и описани съгласно ал. 3 по-горе Конкурсни работи ще бъдат оценявани от конкурсна комисия (наричана по-нататък: „Комисия”), назначена от Организатора.
 3. Комисията ще разгледа Конкурсните работи, заявени за участие по време на периода на Конкурса и ще определи най – добрите Конкурсни работи, като ще се вземат предвид качеството, креативността и атрактивността на Конкурсните снимки и интерпретацията на Лозунга.
 4. Чрез публикуване на Конкурсната работа в Instagram и описанието на снимката или видеото по начина, посочен в § 3, ал. 3 по-горе, Участникът декларира, че:

а) е автор на изпратената Конкурсна работа, има всички авторски и сродни права върху нея и тези права по никакъв начин не са ограничени или обременени с правата на трети лица,

б) Конкурсната работа не нарушава никакви права на трети лица и следователно никое трето лице няма да предприеме действия срещу Организатора във връзка с използването на Конкурсната работа от Организатора по начина, посочен в този Правилник,

в) лицата, чиито изображения са записани в Конкурсната работа, са изразили съгласие за публично предоставяне на техните изображения от Участника и за разпространяване на техните изображения от Организатора до степента, посочена в настоящия Правилник,

г) се задължава да освободи Организатора от всякакви претенции, заявени от трети лица във връзка с използването на Конкурсната работа от Организатора и/или използването на изображенията на лицата, представени в Конкурсната работа до степента, посочена в Правилника, възникнали в резултат на подаването на неверни твърдения от Участника, както и за компенсация на щетите на Организатора в резултат на това.

 1. Конкурсната работа не може да съдържа нецензурни думи, обидно съдържание или съдържание, противоречащо на морала и приложимото законодателство.
 2. След публикуването на Конкурсната работа в Instagram, Участникът потвърждава, че отговаря на критериите, които му дават право да участва в Конкурса и се съгласява да участва в Конкурса при условията, посочени в Правилника.

§ 4. Победители и награди

 1. Информацията за резултатите от конкурса ще бъде публикувана в Уебсайта на конкурса в срок от 14 дни след края на Конкурса.
 2. В Конкурса ще бъдат присъдени:
 • Една голяма награда от 1500 лева
 • Две допълнителни награди от 250 лева
 1. Всеки, който получи награда в конкурса, ще бъде наричан по-нататък Лауреат.
 2. В допълнение към наградата, Организаторът ще присъди на всеки Лауреат парична награда в размер, равен на 11,11% от наградата. Размерът на паричната награда ще съответства на размера на данъка върху дохода, начислен на Лауреата във връзка със спечелването на Конкурса. Участникът се съгласява, че преди да бъде издадена Награда, паричната награда ще бъде изтеглена и внесена по сметката на съответната данъчна служба в Полша от Организатора, като платец на фиксирания данък върху доходите на физическите лица, дължим от спечелването на Конкурса. 
 3. Победителят декларира, че е запознат със задължението си да декларира и внесе данъците, дължими във връзка със спечелването на Конкурса.
 4. Лауреатите в Конкурса ще бъдат уведомени за победата в съобщение, изпратено от Организатора във вътрешната система за кореспонденция чрез платформата Instagram. Лауреатът е длъжен да потвърди по същия начин в рамките на 5 дни, че е получил информация за печалбата и да изпрати информацията, изисквана от Организатора на посочения имейл адрес, по-специално: име и фамилия, адрес за изпращане на Наградата, банкова сметка и данни за отчитане на данъка върху доходите на физическите лица, дължим при спечелването на конкурса.
 5. Ако поради някаква причина Организаторът не може да се свърже с Лауреата в Конкурса или не получи отговор на известието за победата в рамките на 5 дни, той си запазва правото да присъди Наградата на друг Участник.
 6. Лауреатът в Конкурса може да подаде декларация за отказ да приеме Наградата в рамките на 5 (пет) дни от получаване на уведомлението за Наградата.
 7. Никаква Награда в конкурса не може да бъде заменена с друга предметна награда.
 8. Паричнте награди ще бъдат преведени по банков път на сметка, посочена от победителите. 

 

§ 5. Авторски права

 1. Лауреатът предоставя на Организатора, срещу възнаграждение, представляващо получената награда, неизключително право върху наградената Конкурсна работа и изразява съгласие за разпространяване на изображението на Лауреата и/или трети лица, които са представени в Конкурсна работа, за период от 5 години, на територията на целия свят, в следните области на експлоатация:

а) записване и възпроизвеждане на Конкурсната работа или на част от нея - производство на копия от Конкурсната работа, като се използват всички налични техники, включително печат, репрографска техника, магнитен запис, цифрова техника,

б) нанасяне на Конкурсната работа върху продукти, включително дрехи, обувки, аксесоари, произведени по искане на Организатора, и пускане на пазара на продукти, на които е възпроизведена Конкурсната работа;

в) въвеждане на Конкурсната работа в паметта на компютър и други подобни устройства,

г) изменение на Конкурсната работа, включително правото за коригиране, модифициране и промяна на цялата Конкурсна работа и отделните й елементи, съпоставяне на Конкурсната работа с други произведения,

д) пускане на пазара, заемане или отдаване под наем на копия от Конкурсната работа и продуктите, върху които е нанесена Конкурсната работа,

е) в рамките на разпространението на Конкурсната работа или на част от нея - показване, излагане, както и публично предоставяне на Конкурсната работа, включително продуктите, върху които Конкурсната работа е нанесена по такъв начин, че всеки да има достъп до нея на мястото и времето, избрано от него, при използване на всички налични техники, включително интернет и други компютърни мрежи,

ж) нанасяне на Конкурсната работа върху всякакви носители за реклама и промоция, в това число по-специално: каталози, вестници, тефтери и др.

 1. Независимо от правата, за които става дума по-горе, Лауреатът упълномощава Организатора да упражнява лични авторски права върху Конкурсната работа от негово име. Въз основа на гореспоменатото пълномощно, Организаторът има право по-специално за:

а) вземане на решения относно метода за маркиране на авторството на Конкурсната работа и

б) надзор върху използването на Конкурсната работа.

 1. Лауреатът също така разрешава на Организатора да упражнява производни авторски права върху Конкурсната работа, както и за издаване на изключително разрешение от Организатора на трети страни да упражняват производни права за Конкурсната работа.
 2. По искане на Организатора, Организаторът и Лауреатът ще потвърдят, чрез сключване в писмен вид на договор за предоставяне на неизключително право върху Конкурсната работа, съгласието за разпространение на изображението и предоставяне на разрешенията, посочени в параграф 2 и 3 по-горе. Договорът ще включва по-специално: областите на използване, за които е издаден лицензът, съгласие за разпространение на изображенията на хора, представени в Конкурсната работа, разрешение за упражняване на производни права върху Конкурсната работа и разрешение за упражняване на лични авторски права върху Конкурсната работа.

§ 6. Заключителни разпоредби

 1. Правилникът на Конкурса е достъпен в Уебсайта на конкурса.
 2. Организаторът си запазва правото да въвежда промени в Правилника. Промяната в Правилника ще влиза в сила от момента на публикуването на променения Правилник в Уебсайта на конкурса. Промяната на Правилника не може да ограничава правата, вече придобити от Участника.
 3. Участникът може да заяви рекламация относно начина на провеждане на Конкурса. Рекламациите ще бъдат разглеждани от Организатора в срок от 14 дни от датата на получаване на рекламацията.
 4. За подаване на рекламация или жалба относно начина на провеждане на конкурса, неговите правила или по всички други въпроси, свързани с конкурса, Организаторът трябва да бъде уведомен чрез изпращане на имейл на следния адрес: [email protected] Рекламацията трябва да съдържа име, фамилия и адрес на Участника, както и посочване на причината за рекламацията и определеното поведение на Организатора. Рекламации могат да се изпращат и на адреса на седалището на Организатора.
 5. Организаторът освобождава Instagram и неговия оператор от всякаква отговорност за всички искове, по-специално претенции на Участниците, свързани с Конкурса. Всички въпроси, коментари, жалби и рекламации, както и всякакви претенции, свързани с Конкурса, трябва да бъдат отправяни от Участника директно към Организатора, а в никакъв случай до Instagram или неговия оператор.
 6. Цялата информация за Конкурса, съдържаща се в промоционалните и рекламните материали, е само помощна, обхватът на правата на Участниците и Организатора е посочен в настоящия Правилник.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ НА КОНКУРСА

Lifespiration starts here: Foodspiration”

 

Администраторът на лични данни на Участниците в Конкурса „ Lifespiration starts here: Foodspiration (по-долу: „Конкурс“) е Answear.com S.A. със седалище в Краков, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków (KRS: 0000816066) (по-долу: „Дружество“ или „Администратор“).

Контакт с администратора: [email protected] или Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.

Личните данни на Участниците на Конкурса ще се обработват с цел провеждане на Конкурса, избор на Лауреати, предоставяне на наградите на Лауреатите и изпълнение на данъчните задължения във връзка с признатите награди.

Основание за обработка на личните данни е: обоснованият от закона интерес на администратора, състоящ се в провеждане на Конкурса, избор на Лауреати, предявяване на претенции или защита от претенции, а също така изпълнение на задълженията, обременяващи Администратора според закона в областта на изпълнение на данъчните задължения във връзка с предоставяне на наградите.   

Предоставянето на личните данни на Участника е доброволно, като в същото време е и задължително условие за участие в Конкурса.

Участниците имат право на: достъп до данните и актуализация, ограничение на обработката, искане на отстраняване на данните и подаване на възражение срещу обработката на данни. 

Данните ще се съхраняват през време на провеждане на Конкурса и за изпълнение на задълженията по закона, в това число данъчните (по отношение на наградените участници), обаче не по-дълго от 5 години след изпълнение от Администратора на задълженията, които го обременяват според закона. 

 

Ако Участникът прецени, че неговите данни са незаконосъобразно обработвани, на него се полага правото на жалба до Комисията за защита на личните данни, както и може да се свърже с организатора на посочените адрес.