ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ НА КОНКУРСА „PACK SHOT PROJECT”

 

Администраторът на лични данни на Участниците в Конкурса PACK SHOT PROJECT / Конкурс за Продуктова фотография” (по-долу: „Конкурс“) е Wearco S.A. със седалище в Краков, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków (KRS: 0000816066) (по-долу: „Дружество“ или „Администратор“).

Контакт с администратора: [email protected] или Wearco S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.

Личните данни на Участниците на Конкурса ще се обработват с цел провеждане на Конкурса, избор на Лауреати, предоставяне на наградите на Лауреатите и изпълнение на данъчните задължения във връзка с признатите награди.

Основание за обработка на личните данни е: обоснованият от закона интерес на администратора, състоящ се в провеждане на Конкурса, избор на Лауреати, предявяване на претенции или защита от претенции, а също така изпълнение на задълженията, обременяващи Администратора според закона в областта на изпълнение на данъчните задължения във връзка с предоставяне на наградите.   

Предоставянето на личните данни на Участника е доброволно, като в същото време е и задължително условие за участие в Конкурса.

Участниците имат право на: достъп до данните и актуализация, ограничение на обработката, искане на отстраняване на данните и подаване на възражение срещу обработката на данни. 

Данните ще се съхраняват през време на провеждане на Конкурса и за изпълнение на задълженията по закона, в това число данъчните (по отношение на наградените участници), обаче не по-дълго от 5 години след изпълнение от Администратора на задълженията, които го обременяват според закона. 

Ако Участникът прецени, че неговите данни са незаконосъобразно обработвани, на него се полага правото на жалба до Комисията за защита на личните данни, както и може да се свърже с организатора на посочените адрес.