ПРАВИЛНИК НА КОНКУРС „PACK SHOT PROJECT“

 

 1. Общи разпоредби

 

  1. Настоящият правилник (по-нататък „ПРАВИЛНИК”) определя условията и правилата, по които ще се проведе конкурс под название „PACK SHOT PROJECT / Конкурс за Продуктова фотография”” (по-нататък: „КОНКУРС”).
  2. Организатор на Конкурса е Wearco S.A. със седалище в Краков, адрес: 31-564 Краков, Алея Покою 18, вписана в регистъра на предприемачи KRS към Районния съд за Краков-Шрудмешче в Краков, XI Фирмено отделение на НСР под номер: 0000816066, статистически номер REGON: 122515020, данъчен номер NIP: 6793080390, уставен капитал 767.450,00 зл (по-нататък: „OРГАНИЗАТОР”).
  3. Конкурсът се осъществява на територията на България.
  4. Конкурсът се осъществява през периода от 24.08.2020 г. от 12:00 ч. до 19.11.2020 г. до 23:59 ч.
  5. Информацията относно конкурса се публикува в сайта на конкурса на адрес: https://packshot.answear.bg (по-нататък: „САЙТ НА КОНКУРСА”)
  6. Участник в Конкурса (по-нататък: „УЧАСТНИК”) може да бъде единствено физическо лице, което:
 1. е навършило 18 години най-късно на датата на подаване на документи за участие в Конкурса,
 2. живее на територията на България,
 3. Отговаря на определените в настоящия Правилник условия за участие в Конкурса.
  1. Организаторът назначава Конкурсна комисия (по-нататък: „КОМИСИЯ”), която ще осъществи избор на лицата, класирани за II Етап и ще определи победителите на II Етап на Конкурса. Комисията ще състои от: Антония Йорданова, Николай Пачев и Даниела Йорданова
  2. Конкурсът ще протича на два етапа:
  1. Етап I –  през периода от 24.08.2020 г. от 12:00 до 21.09.2020 г. до 23:59, състои се в изпращане на Заявления за конкурс, описани в т. 2.2 от Правилника и целта му е избор на 5-10 лица, които ще се класират за участие в II Етап на Конкурса.
  2. Етап II –  осъществяван през периода от 13.10.2020 г. от 12:00 до 13.11.2020 г. г. до 23:59, състои се в изпълнение на конкурсната задача, описана в т. 4.2. от Правилника. 

 

 1. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КОНКУРС
  1. Условията за участие в Конкурса, при спазване и на останалите разпоредби от настоящия правилник, са:
  1. правилно попълване на формуляра за заявление, намиращ се на Сайта на Конкурса; посочване на лични данни на Участника: име, фамилия, електронен адрес, адрес за преписка, телефон за контакт, приемане на Правилника, съгласие за обработване на лични данни за целите на Конкурса; 
  2. изпращане, през периода от 24.08.2020 г. от 12:00 ч. до 21.09.2020 г. до 23:59 ч., посредством формуляра за заявление, намиращ се на Сайта на конкурса най-малко на три снимки, представляващи по избор на Участника: композиции на продукти без участие на манекени или стилизации на облеклото с манекен/манекенка (по-нататък: „Конкурсна работа”), като:
   • Комисията ще разглежда Конкурсните работи, представляващи пакшотови композиции с предимство пред стилизациите на облекло с манекен;
   • Конкурсните работи не могат да съдържат реклама на каквито и да било субекти, с изключение на рекламното съдържание, отнасящо се до Организатора или до предлаганите от него продукти; 
   • Конкурсните работи не могат да съдържат вулгарни, обидни изображения или такива, които противоречат на добрите нрави и на действащите разпоредби на закона.
   • Снимките, представляващи част от Конкурсната работа могат да бъдат изпълнени от лице, различно от Участника на I Етап, в частност, Участникът на I Етап може при съхраняване на пекшотовата композиция или на стилизацията да се възползва от помощ на професионален фотограф, обаче Участникът на I Етап трябва да бъде автор и съставител на представената на снимките пекшотова композиция или стилизация на облеклото.
  1. Изпълнението на условията по т. 2.1 по-горе представлява формално заявление на Участника за участие в Конкурса (по-нататък: „ЗАЯВЛЕНИЕ”).  Участникът с изпращане на Заявлението потвърждава, че се е запознал със съдържанието на Правилника, че го приема и иска да участва в Конкурса при определените с Правилника условия.   
  2. Участникът може да изпрати повече Заявления, като само по-високо оцененото от Заявленията може да се класира за II Етап на Конкурса. 
  3. Чрез изпращане на Заявлението Участникът декларира, че:
  • е носител на авторските имуществени права върху снимките – част от Конкурсната работа и има право да заяви последните за участие в Конкурс и да предостави на Организатора съгласия и лицензии при определените с Правилника условия;  
  • В случай, че носител на авторски права върху снимките част от конкурсната работа е и трето лице, е получил съгласието му за заявяване на конкурсната работа за участие в конкурса и е упълномощен да упражнява тези права, включително и неимуществените такива;

 

  • Е получил съгласие от лицата, чиито изображения са съхранени в Конкурсната работа за ползване на техните изображения в определения с настоящия Правилник обем;
  • Заявлението не нарушава каквито и да било права на трети лица и във връзка с това никое от тези трети лица няма да подаде иск срещу Организатора във връзка с ползване от Организатора на Конкурсните работи по определения с настоящия Правилник начин;   
  1. Участникът носи отговорност за всяко нарушение на авторските права върху снимките на композиции и композициите. В случай че какъвто и да е субект предяви пред Организатора претенции по използване на изображение или в рамките на авторските права във връзка с използване от Организатора на Конкурсните работи в определения от настоящия Правилник обем, Участникът се задължава да предприеме всякакви мерки за освобождаване на Организатора от отговорност, както и да покрие тези претенции за своя сметка, а в случай че те бъдат заплатени или присъдени  за заплащане от Организатора, да възстанови на Организатора всякакви заплатени от него суми и да възстанови всякакви щети, свързани с това.
  2. Участникът е съгласен Организаторът да публикува Конкурсните работи на Сайта на Конкурса и в социалните мрежи през периода на продължаване на Конкурса за целите на същия, а след приключването му - за архивни цели, като Организаторът си запазва правото да публикува или не на Сайта на конкурса изключително избрани Конкурсни работи.

 

 1.  Условия за КЛАСИРАНЕ за II Етап на Конкурса
  1. В срок до 27.09.2020 г. до 23:59 ч. Комисията ще оцени заявените през I Етап на Конкурса Конкурсни работи и ще избере между 5 и 10 най-добри, по преценката на Комисията, Конкурсни работи. Авторите на избраните от Комисията Конкурсни работи ще бъдат класирани за II Етап на Конкурса (от 5 до 10 Участника).
  2. При оценка на Конкурсните работи Комисията ще взема предвид:
 • творчески подход и находчивост при създаване на композицията/стилизацията,
 • естетика на композицията/стилизацията,
 • знания за актуални модни тенденции,
 • разнообразие на композицията/стилизацията,
  1. След заседание на Комисията Организаторът ще информира избраните Участници класирани за II Етап на Конкурса чрез изпращане на e-mail съобщение на посочения от Участника в Заявлението адрес. Заедно с информация за класиране за II Етап Организаторът ще информира допуснатите участници за задължението за изпращане на данните, определени в т. 5.8. от Правилника.
  2. В рамките на три дни от получаване на уведомлението по т. 3.3., Участникът, класиран за II Етап на Конкурса е задължен да потвърди посредством електронна преписка желанието си за участие във II Етап на Конкурса и да изпрати подписано Приложение 1 от настоящите условия, на посочения от Организатора адрес. Формулярът трябва да се изпрати на Организатора посредством електронна преписка в сканирана форма, а оригиналният формуляр, ведно с Приложение 1 по поща на посочения в т. 9.1 адрес.  
  3. Ако в определения в т. 3.4 срок Организаторът не получи по e-mail от класирания Участник потвърждение на желанието му за участие във II Етап на Конкурса и сканиран конкурсен формуляр, това лице губи правото си на участие във II Етап на Конкурса. Тогава Организаторът има право да се свърже със следващия Участник от резервния списък, който ще има право да участва във II Етап на Конкурса. 

 

 1. ХОД НА II ЕТАП НА КОНКУРСА
  1. Преди започване на II Етап на Конкурса на участниците допуснати до II Етап ще бъдат изпратени комплекти от по три продукта - бижу от марка Swarovski (по-нататък: „ПРОДУКТИ”) необходими за изпълнение на конкурсната задача, описана в т. 4.2.
  2. Задачата на Участника на II Етап на Конкурса е да изпълни, през периода от 13.10.2020 г. до 13.11.2020 г. конкурсна задача, състояща се в:
  1. създаване на най-малко три различни композиции (по-нататък: „КОМПОЗИЦИИ”) с използване на Продукти, като:
   • в Композициите трябва да бъдат представени всичките Продукти, изпратени на Участника;  
   • всеки Продукт трябва да бъде представен най-малко в една Композиция;
   • всяка Композиция може да представлява един или няколко Продукти;
   • в Композициите не могат да се употребят други продукти от облекло, обувки или принадлежности с четлив логотип по продукта;
   • Продуктите могат да бъдат представени в Композициите по свободно избран начин, в частност: да висят във въздух или върху друг предмет, да бъдат разположени върху плоска повърхност, представени по човека или животните; 
  2. изпращане на Организатора на най-малко три снимки, представляващи най-малко три различни Композиции (по-нататък:  „СНИМКИТЕ НА КОМПОЗИЦИИ”), като:
   • Снимките на Композиции могат да бъдат изпълнени от лицето, различно от Участника на II Етап, т.е. при съхраняване на композицията Участникът може да се възползва от помощ на фотограф, обаче стилистът, разполагащ и проектиращ Композицията (идея, избор на аксесоари, съчетание на продуктите) трябва да бъде Участник на II Етап.
   • Снимките на Композиции трябва да бъдат изпратени във формат JPG и да са с високо качество - мин. 300 dpi;
   • Снимките на Композиции трябва да бъдат изпратени чрез системата, данните за която ще бъдат изпратени индивидуално на всеки Участник на II Етап посредством електронната преписка;
  1. Чрез изпращане на Организатора на Снимките на Композиции за II етап Участникът декларира, че:
  1. той е автор и проектант на Композицията, разполага с всякакви имуществени авторски и сродни права на нея, а тези права не са по никакъв начин ограничени или обременени с правата на трети лица;   
  2. С участието си в Конкурса със снимка, съдържаща изображения на лица, различни от това на Участника, същият декларира, че заснетите от него лица са съгласни снимките да бъдат използвани за неопределен период и разпространявани от Организатора за целите на „Конкурса“. В случай, че липсва подобно деклариране се прекратява  участието в Конкурса;
  3. той разполага с авторските права на Снимките на Композиции и/или е упълномощен да упражнява авторските права на Снимките на Композиции в обема, необходим за: разгласяване, заявяване на Снимките на Композиции за Конкурса, прехвърляне върху Организатора на авторските права на Снимките на Композиции при определените от Правилника условия, упълномощаване на Организатора да упражнява авторските права на Снимките на Композиции и да предостави на Организатора всякакви необходими съгласия и лицензии при определените от Правилника условия;
  4. заявяването на Снимките на Композиции и на самите Композиции за Конкурса не нарушава каквито и да било права на трети лица и във връзка с това никой от трети лица няма да подаде иск срещу Организатора във връзка с ползване от Организатора на Снимките на Композиции и на самите Композиции по определения с настоящия Правилник начин.
  5. е съгласен Организаторът да публикува снимките на композиции на Сайта на Конкурса и в социалните мрежи през периода на продължаване на Конкурса за целите на същия, а след приключването му - за архивни цели, като Организаторът си запазва правото да публикува или не на Сайта на конкурса изключително избрани Конкурсни работи.
  6. Е съгласен Организаторът да публикуване и разпространява предоставените снимки и композиции за рекламни и маркетингови дейности на Организатора. Съгласието се дава безвъзмездно без определен срок и включва такива форми на разпространение като разпространение в интернет, мобилните мрежи и други електронни комуникационни канали, в уебсайта Project Packshot, включително социални медии,  в това число социални медии на Answear bg и Swarovski, както и  публично показване, публично представяне, изложба, прожекция, представяне, излъчване и повторно излъчване.

 

  1. В случай че какъвто и да е субект предяви на Организатора претенции по използване на изображение или в рамките на авторските права във връзка с използване от Организатора на Снимките на Композиции или на самите Композиции в определения от настоящия Правилник обем, Участникът се задължава да предприеме всякакви мерки за освобождаване на Организатора от отговорност, както и да покрие тези претенции за своя сметка, а в случай че те бъдат заплатени или присъдени  за заплащане от Организатора, да възстанови на Организатора всякакви заплатени от него суми и да възстанови всякакви щети, свързани с това.
  2. Участникът, който се откаже от участие във II Етап на Конкурса или не изпълни изцяло или частично Конкурсната задача в срок, ще бъде задължен незабавно, не по-късно от 7 дни след отказа си от участие във II Етап на Конкурса или след изтичане на срока за изпълнение на Конкурсната задача да изпрати Продуктите обратно на Организатора за собствената сметка. 

 

 1. ПОБЕДИТЕЛИ НА КОНКУРСА И НАГРАДИ
  1. След приключване на II Етап на Конкурса Комисията ще оцени изпратените композиции и ще избере трима победители на Конкурса - автори на най-интересните Композиции и ще им признае I, II и III място.
  2. При оценка на Композициите Комисията ще взема предвид:
   • творчески подход и находчивост при създаване на Композициите;
   • естетика на Композициите;
   • разнообразие на Композициите;
   • знания за актуални модни тенденции;
  3. Списък на победители на Конкурса (име, фамилия) ще бъде публикуван на Сайта на Конкурса в срок до 20.11.2020 г. до 23:59 ч. заедно със Снимките на победните Композиции.
  4. В Конкурса са предвидени следните награди (по-нататък:  „Награди”):
   1. главната награда за заемане на I място:
 • Kамера Polaroid от Photosynthesis, 1000лв. в продукти по избор от Answear.bg и сет бижута Swarowski
 • награди  за заемане на II и III място – 200лв. в продукти по избор от Answear.bg и сет бижута Swarowski
 • Възможност за публикуване снимките на победителя в печатното издание на списание Go Guide. Публикацията ще се осъществи по преценка на „Организатора“ и „Медийния партньор“, а именно списание Go Guide. В случай че технически работата не отговаря на изискванията на „Медийния партньор“ или концепцията на броя, „Организаторът“ запазва правото си да не публикува работата.
   1. гарантирани награди за всички Участници на II Етап на Конкурса - комплекти от продукти от марка Swarovski със стойност 590 BGN бруто, при условие на т. 5.5.
  1. Условието за предоставяне на Участника на II Етап на гарантираната награда е изпълнена от него изцяло конкурсната задача по т. 4.2. Гарантираната награда не се предоставя при наличие на хипотезата на т.4.5.
  2. Участниците, които ще бъдат наградени за класиране на първите три места, ще се наричат по-нататък: „ЛАУРЕАТИ”.
  3. Участникът декларира, че е запознат със задължението си да декларира и внесе дължимия  в България подоходен данък за физически лица върху печалбата от Конкурса.
  4. Във връзка с необходимост от заплащане на подоходен данък върху печалбата от Конкурса, Участник, получил награда, е задължен да подпише и изпрати на Организатора декларация по образец – Приложение 3, на посочения от Организатора адрес преди предоставяне на Наградата.
  5. За предоставяне на Наградата Организаторът ще информира Участника чрез изпращане на e-mail съобщение по посочения от Участника в Заявлението адрес. Заедно с информация за признаване на Наградата Организаторът ще информира Участника за задължението му да предостави на Организатора декларацията по т. 5.8 и ще му изпрати формуляр на същата.
  6. Участникът е задължен преди получаване на Наградата в рамките на 7 дни след получаване на уведомление за печалбата да изпрати на Организатора подписаната декларация по т. 5.8.
  7. В случай че се окаже, че Участник в Конкурса е лице, което не отговаря на определените в Правилника условия, такова лице губи правото си на получаване на Наградата.
  8. Наградите в Конкурса ще се доставят на Участниците по поща или по куриер по посочения от Участника адрес при условие, че Наградите ще се изпращат за сметка на Организатора изключително на територията на България. В случай че участникът посочи адрес за изпращане, разположен извън територията на България, на Организатора се полага правото да си удържи от Наградата сума, съставяща равностойност на разноските по изпращане на Наградата извън територията на България, за което предварително уведомява Участника.
  9. Освен Наградите Организаторът ще предостави на всеки Лауреат парична награда в размер, съставящ 11,11% от Наградата. Сумата на паричната награда ще съответства на размера на подоходен данък, дължим в Полша обременяващ Лауреата във връзка със спечеления Конкурс.    Участникът се съгласява паричната награда преди издаването на Главната награда да бъде удържана и изплатена по сметката на съответната Данъчна служба в Полша от Организатора като платец на данъка върху доходите на физическите лица от спечелването на Конкурса.
  10. Във връзка с необходимост от заплащане от Организатора на паушалния подоходен данък физически лица върху печалбата от Конкурса Участникът е задължен да предостави на Организатора данните, необходими за заплащане на данъка.   Участникът е задължен да попълни формуляра с данните, необходими за заплащане на данъка и да изпрати попълнения формуляр по посочения от Организатора адрес преди издаване на Наградата.

 

 

 1. АВТОРСКИ ПРАВА
  1. „Участникът“ декларира, че:
 1. притежава изключителни авторски права върху всяка снимка, предадена за участие в „Конкурса“, върху композицията, представена на снимката, върху заглавието на всяка снимка, предадена за участие в „Конкурса“ или е съавтор, изрично упълномощен да представлява неимуществените права на снимките от името на всички съавтори;
 2. е надлежно упълномощен да предоставя допълнителни разрешения за извършване на неимуществените авторски права върху снимките , ако „Участникът“ не притежава изключителните авторски права върху тях;
 3. неимуществените авторските права върху снимките не са ограничени, нито обременени с права на трети страни, и не нарушават правата на трети страни;
 4. участникът или всяко друго упълномощено лице не е давало допълнително разрешение за изпълнение на неимуществени авторски права върху снимките.
 5. заснетите от него лица са съгласни снимките да бъдат използвани за неопределен период и разпространявани от Организатора за целите на „Конкурса“ и в посочения в настоящите условия обем, включително използването на печелившите снимки на композиции, съгласно т.7.1. и следващите. .
   

6.2. „Участникът“ също декларира, че:

a) притежава изключителни имуществени права върху снимките, и по-специално правото да ги използва  в различни области на експлоатация и да получи възнаграждение за използването им;

b) притежава изключително право да дава разрешение за извършване на сродни авторски права;

c) имуществените авторски права описани в буква а) и b) не са нито ограничени нито обременени с права на трети страни и не нарушават правата на третите страни;

d) участникът или което и да е упълномощено лице не е давало право за използване на снимките във всички обхвати.

6.3. С участието си в Конкурса, Участникът дава на Организатора съгласие да публикува и разпространява предоставените от участника снимки на композиции за целите на „Конкурса. Съгласието включва форми на разпространение в интернет и социалните мрежи, включително социалната мрежа на Сваровски/ Swarovski, мобилната мрежа, публично показване, публично представяне. Съгласието се дава за неопределен период от време и може да бъде анулирано.

 

6.4. Участникът предоставя на Организатора, с подаване на формуляра за участие на II етап от конкурса, декларация, във връзка с притежанието на авторски права и съгласието за разпространение - Приложение 1 към настоящите условия.

7.

  1. Организаторът придобива от всеки Лауреат без да е задължен да плати възнаграждение, а изключително срещу получената Награда, авторските имуществени права на Композициите и на Снимките на Композиции по следните области на експлоатация:

а)         в областта на съхраняване и размножаване - произвеждане на екземпляри на снимките и композициите във всяка технически възможна форма и размножаване по свободно избрана техника във всякaкво количество екземпляри, в това число, в частност, по дигитална, печатна, репрографична техника, с магнитен запис,    

 1. въвеждане в оборот, предоставяне за безплатно ползване или наем на екземпляри от снимките и композициите,   
 2. използване на целите снимки или на отделните елементи от снимките, представляващи Композицията включително като част от компилация с други произведения, звукозаписи или видеограми, под каквато й да е форма на търговско или маркетингово послание и по- специално - предоставяне на снимките и композициите и производните им произведения в интернет страница, интранет или социална медия, както й поставянето на същите в маркетинг или рекламни материали, включително и чрез тяхното съхраняване и размножаване с описаните в б. а) по-горе техники, чрез въвеждане в оборот, наем, предоставяне за безплатно ползване, а също така предоставяне за публичен достъп по  начин, който осигурява достъп на всеки на определено място и час, включително разпространение в рамките на интернет мрежата, мобилните мрежи и други електронни съобщителни мрежи, включително социалните медии     
 3. въвеждане в компютърна памет,
 4.       разпространяване и предоставяне в Интернет-мрежа, в преса или телевизия.  
  1. Лауреатът разрешава упражняване на авторските права на Композицията и на Снимките на Композицията по посочените по-горе области на експлоатация, както и предоставяне на разрешение от Организатора на трети лица за упражняване на тези права върху снимките и композициите.  
  2. Лауреатът упълномощава Организатора да упражнява от неговото име неимуществените авторски права на Композициите и на Снимките  на Композициите и да преупълномощава трето лице в тази област.
  3. Лауреатът се задължава да не предявява никакви претенции по отношение на Организатора на Конкурса по използване от Организатора на изпратените Заявления за Конкурс, Композиции и Снимки на Композиции съгласно разпоредбите на настоящия Правилник. 
  4. Организаторът може да прехвърли придобитите от него авторски права на Снимките на Композиции и на самите Композиции върху трети лица и да предоставя на трети лица лицензия за Снимките на Композиции и на самите Композиции без изрично съгласие на Лауреата, за което Лауреатът с приемане на настоящите условия дава съгласието си .    
  5. Лауреатът декларира, че е информиран, че Снимките на Композиции ще могат да бъдат публикувани, в частност, в социалните медии на марката Svarowski.   
  6. Участниците, класирани на първите три места, декларират с подаването на заявлението за участие на етап II, че са информирани, че от заявените от тях за Конкурса Снимки на Композиции могат да бъдат публикувана в списание Go guide.
 1.  

В случай, че Участникът е класиран на едно от първите три места, същият трябва да прехвърли на Организатора всички авторски имуществени права в срок не по-дълъг от 14 (четиринадесет) дни. Правата се прехвърлят без териториални ограничения и/или забрани, за срок от 10 години, след изтичането на който срок се приема, че съгласието за използване е дадено за неопределено време. Правата касаят всички области на експлоатация описани в настоящите условия и се прехвърлянето им се потвърждава с писмен договор на български език - Приложение 2. „Наградата“ ще се счита за възнаграждение по гореспоменатото прехвърляне. Ако победителят не успее да предостави писмения договор, потвърждаващ прехвърлянето на всички авторски имуществени права и писменото съгласие, се приема, че победителят се отказва от наградата си и тя се връчва на следващия по ред в класирането участник.

 

 1.  Личните данни
  1. Администраторът на личните данни на Участниците в Конкурса е Организаторът. Контакт с Администратора: [email protected] или Wearco S.A., Алея Покою 18, 31-564 Краков.
  2. Личните данни на Участниците на Конкурса ще се обработват с цел провеждане на Конкурса, избор на Лауреати, предоставяне на наградите на Лауреатите и изпълнение на данъчните задължения във връзка с признатите награди.
  3. Основание за обработка на личните данни е: обоснованият от закона интерес на администратора, състоящ се в провеждане на Конкурса, избор на Лауреати, предявяване на претенции или защита от претенции, а също така изпълнение на задълженията, обременяващи Администратора според закона в областта на изпълнение на данъчните задължения във връзка с предоставяне на наградите.   
  4. Предоставянето на личните данни на Участника е доброволно, като в същото време е и задължително условие за участие в Конкурса.
  5. Участниците имат право на: достъп до данните и актуализация, ограничение на обработката, искане на отстраняване на данните и подаване на възражение срещу обработката на данни. 
  6. Данните ще се съхраняват през време на провеждане на Конкурса и за изпълнение на задълженията по закона, в това число данъчните (по отношение на наградените участници), обаче не по-дълго от 5 години след изпълнение от Администратора на задълженията, които го обременяват според закона. 
  7. Ако Участникът прецени, че неговите данни са незаконосъобразно обработвани, на него се полага правото на жалба до Комисията за защита на личните данни, както и може да се свърже с организатора на посочените адрес и телефон.

 

 1. Заключителни разпоредби:
  1. Всякаква информация за Конкурса, съдържаща се в акционните и рекламните материали е само от спомагателен характер, обемът на правомощията на Участниците и на Организатора е определен от настоящия Правилник.  
  2. Участникът може да подаде рекламация по начина за провеждане на Конкурса. Рекламациите ще се разглеждат от Организатора в рамките на 14 дни след получаване на рекламацията.
  3. За подаване на рекламация или обжалване на реда на провеждане на Конкурса, на правилата му или по всички други въпроси относно Конкурса уведомете Организатора, като изпращате е-mail на адрес [email protected]
  4. Рекламацията трябва да съдържа име, фамилия, адрес на Участника, както и посочване на причината за подаване на рекламацията и на определеното поведение на Организатора.  Рекламациите могат също така да се изпращат на адрес на седалището на Организатора.
  5. Лицето, подаващо рекламацията ще бъде информирано за начин за разглеждане на рекламацията с препоръчано писмо, изпратено на посочения в рекламацията адрес.    Освен това Организаторът може да уведоми за начин за разглеждане на рекламацията по телефона или посредством електронна поща.
  6. Организаторът си запазва правото да извършва промени в Правилника по време на Конкурса, ако това е обосновано с целта на Конкурса и не повлияе върху влошаване на условията за участие в Конкурса, като промяната на Правилника не може да ограничава придобитите вече от Участниците права.     Промените на Правилника са действителни от датата на поместването им на Сайта. 
  7. С участието си в Конкурса Участникът потвърждава, че е съгласен за участие в Конкурса по определените в Правилника правила.