РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА "ИМАШ ANSWEAR"


 

§ 1. ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Настоящите правила (наричани по-долу: „РЕГЛАМЕНТ”) определят условията и реда  за провеждане на конкурса под името "ИМАШ ANSWEAR" (наричан по-долу: „КОНКУРС”).
 2. Организатор на конкурса е „Answear.com“ АД със седалище в Краков, адрес: 31-564 Краков, Алея Покою 18, вписан в Търговския регистър на Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд в Краков - център в Краков, XI търговски отдел на Националния съдебен регистър под номер: 0000816066, ЕИК: 122515020, ДДС № 6793080390, (наричан по-долу: „ОРГАНИЗАТОР”).
 3. Конкурсът ще се проведе на територията на Република България.
 4. Конкурсът ще се проведе в периода от 15.02.2021 г. от 12 часа до 07.03.2021 г. до 23:59 часа.
 5.  Конкурсът се организира с посредничеството на Instagram. На интернет страницата с адрес: have.answear.bg (по-долу: „СТРАНИЦА НА КОНКУРСА” ") ще бъдат публикувани: Регламентът, информация за наградите, резултатите от КОНКУРСА и ще бъдат представени конкурсните работи.
 6. Конкурсът не е организиран от или съвместно с Instagram, нито спонсориран,  подкрепян или по какъвто и да е друг начин свързан с тази социална мрежа.
   

§ 2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. Участник в Конкурса (наричан по-долу "Участник") може да бъде само физическо лице, което:
  a. има навършени 18 години;
  б. е потребител и не действа за цели, които са свързани с търговската му дейност;
  в. живее на територията на България;
  г. има свой профил в Instagram;
  д. отговаря на условията за участие в Конкурса, определени в настоящия Регламент.
 2. Участник в Конкурса не може да бъде служител или сътрудник на Организатора и членовете на техните семейства (съпрузи, семейни партньори, родители, баби и дядовци, деца, внуци, братя и сестри).
   

§ 3. ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

 1. Задачата на Участника, който участва в Конкурса, е да направи снимка или кратък видеоклип (с или без фонова музика, създадена от Участника), отнасяща се до кампанията ANSWEAR „Имаш Answear“ (по-долу: „КОНКУРСНА РАБОТА”). Конкурсната работа не е нужно да съдържа образа на Участника или друго лице.
 2. Условие за участие в Конкурса е Участникът да постави Конкурсната работа в своя Instagram профил с включени публични настройки и в описанието на снимката или видеото да бъдат поместени хаштаговете: #имашanswear и #answear_bg
 3.  Участникът се съгласява да предостави на Организатора своята  КОНКУРСНА РАБОТА, включваща и снимката на Участника, на СТРАНИЦАТА НА КОНКУРСА на уебсайта www.answear.bg в раздел #WeAreTheAnswear, както и в социалните медии на Организатора по време на Конкурса и в рамките на два месеца след края му, а след това и за целите на архива.  
 4. Участникът може да участва многократно в Конкурса.
 5. Правилно публикуваните и описани Конкурсни работи, в съответствие с § 2 по-горе, ще бъдат оценени от конкурсна комисия, назначена от Организатора, от гледна точка на качество, креативност и атрактивност на Конкурсната работа, както и интерпретацията на конкурсната задача.   
 6. Чрез публикуването на Конкурсната работа в Instagram и описанието му по начина, посочен в § 3, т. 2 по-горе, Участникът декларира, че:

a) е автор на представената Конкурсна работа, има всички запазени авторски и сродни права върху нея и тези права по никакъв начин не са ограничени или обременени с правата на трети лица,

б) конкурсната работа не нарушава права на трети лица и следователно никое трето лице няма да има претенции към Организатора във връзка с използването от Организатора на Конкурсната работа по начина, посочен в настоящия Регламент,

в) лицата, чиито изображения са записани в Конкурсната работа, са се съгласили с публичното споделяне на снимки/видеоклипове от Участника и използването им в обхвата, определен в настоящия Регламент,

г) се задължава да освободи Организатора от всякакви претенции, направени от трети страни във връзка с използването на Конкурсната работа от Организатора до обхвата, определен в Регламента, произтичащи от подаването на неверни декларации от страна на Участника, както и поправяне на евентуални, произтичащи от това щети.

 1. Конкурсната работа не може да съдържа нецензурни думи, обидно съдържание или съдържание, противоречащо на морала и приложимото законодателство.
 2. След публикуването на Конкурсна работа в Instagram, Участникът потвърждава, че отговаря на критериите, които му дават право да участва в Конкурса и се съгласява да участва в Конкурса при условията, определени в Регламента.
   

§ 4. ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДИ

 1. Конкурсната комисия ще избере измежду Участниците едно лице, на което ще бъде присъдена главната награда под формата на облекло, обувки, аксесоари, налични в асортимента на онлайн магазина Answear на адрес: www.answear.bg на обща стойност 400лв. (словом: четиристотин лева) наричана по-долу "Награда".
 2. Победителят декларира, че е запознат със задължението си да декларира и внесе данъка, дължим във връзка със спечелването на Конкурса.
 3. Победителят в Конкурса ще бъде уведомен за победата в съобщение, изпратено от Организатора във вътрешната система за кореспонденция чрез платформата Instagram. Победителят е длъжен да потвърди по същия начин, в рамките на 5 календарни дни, че е получил информация за спечелване на Наградата и да изпрати, изисканата от Организатора информация, на предоставения е-мейл адрес, а именно: [email protected] име, фамилия, телефон и адрес за изпращане на Наградата. Също така, Победителят се задължава, в рамките на посочения по-горе срок, да изпрати на Организатора информация за избраното облекло, обувки, аксесоари, посочени в чл. 1 по-горе. След гореспоменатия краен срок, Победителят няма право да прави промени в избрания асортимент или да избира допълнителен асортимент, дори ако стойността на избрания асортимент е по-малка от сумата, посочена в чл. 1 по-горе. 
 4. Ако Организаторът не може по някаква причина да се свърже с Победителя в Конкурса или не получи отговор в рамките на 5 дни от уведомлението за спечелването на Конкурса, той си запазва правото да присъди наградата на друг участник.
 5. Победителят в Конкурса може да подаде декларация за отказ от приемане на Наградата в рамките на 5 (пет) дни след получаването на уведомлението за спечелване на Конкурса.
 6. Наградата в Конкурса не може да бъде заменена с паричен еквивалент.
 7. Наградата от Конкурса ще бъде изпратена на Победителя на адреса, посочен от него в съобщението (§4, т. 3 по-горе).
 8. Всички участници в конкурса получават код за намаление от 10% за артикули от онлайн платформата answear.bg. Организаторът запазва правото си да изключва определени марки от кампанията. Списък на тези е публикуван на следния адрес https://promo.answear.bg
   

§ 5. АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Организаторът придобива от Победителя, в замяна на получената награда, собствеността върху Конкурсната работа и авторските права върху наградената Конкурсна работа без териториални и времеви ограничения в следните области на използване:

а) запис и многократно възпроизвеждане на Конкурсната работа или нейна част – създаване на копия на Конкурсната работа, използвайки всички налични техники, включително печат, репрография, магнитен запис, цифрова технология,
б) въвеждане в паметта на компютър и други подобни устройства,
в) модифициране на Конкурсната работа, включително правото да коригира, модифицира и промени цялата Конкурсната работа, както и отделни нейни елементи, като компилира Конкурсната работа с други произведения,
г) пускане на пазара, заемане или отдаване под наем на копия на Конкурсната работа,
д) по отношение на разпространението на Конкурсната работа или нейна част – излагане, показване, възпроизвеждане, излъчване и ретранслация, както и осигуряване на публичен достъп до Конкурсната работа по такъв начин, че всеки да има достъп до нея на мястото и часа, избрани от тях, използвайки всички налични техники, включително използването на Интернет и други компютърни мрежи,
е) поставяне във всякакви медии с цел реклама и промоция, по-специално: каталози, вестници, списания.

 1. С участието си в Конкурса, Участникът дава на Организатора съгласие да публикува и разпространява предоставените от участника снимка/видео за целите на Конкурса.
 2. Независимо от прехвърлянето на авторските права, посочени по-горе, Победителят упълномощава Организатора да упражнява морални авторски права върху Конкурсната работа от негово име. Въз основа на горното пълномощно, Организаторът има право, по-специално, да:
 3. а) взима решения относно метода за маркиране на авторството на Конкурсната работа,

б) има надзор върху начина на използване на Конкурсната работа.

 1. Победителят също така позволява на Организатора да упражнява производни авторски права върху Конкурсната работа, както и изключителното разрешение от страна на Организатора към трети страни да упражняват производни права върху Конкурсната работа.
 2. Победителят разбира, че неговата Конкурсна работа, изцяло или частично, може да бъде използвана от Организатора, по-специално за създаване на фотографски и/или филмови материали, обобщаващи маркетинговата кампания на Организатора „ИМАШ ANSWEAR“ на следните пазари: Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Украйна, Полша и България . Крайният характер на гореспоменатия материал ще бъде определен от Организатора.

 

§ 6. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Администраторът на лични данни на Участниците в състезанието "ИМАШ ANSWEAR" (по-долу: „Конкурс“) е Answear.com АД със седалище в гр. Краков, Алея Покою 18, 31-564 Краков, вписан в търговския регистър на Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд в Краков,  XI Търговски отдел на Националния съдебен регистър, с номер: 0000816066, ЕИК: 122515020, ДДС №: 6793080390 („Администратор“). Контакт с администратора: [email protected]com или по традиционната поща на адрес: Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.
 2. Личните данни на Участниците в Конкурса ще бъдат обработвани с цел провеждане на Конкурса, избор на печелившите Конкурсни работи и отчитане на Конкурса от страна на Администратора.
 3. Основание за обработката на лични данни е законният интерес на Администратора да проведе конкурса в съответствие с разпоредбите, предявяване на искове или защита срещу искове и изпълнение на законовите задължения на Администратора, свързани с отчитането на Конкурса.
 4. Предоставянето на данни не е задължително, но липсата на данни ще доведе до невъзможност за взимане на участие в Конкурса.
 5. Участниците имат право на: достъп и актуализация на данните, ограничаване на обработката на данните, молба за изтриване на данните и внасяне на възражение срещу обработката на данните.
 6. Данните ще бъдат обработвани по време на реализирането на Конкурса и за периода на изтичане по давност на евентуални взаимни искове на Участника и Администратора във връзка с провеждането на Конкурса.
 7. Ако Участникът прецени, че неговите данни се обработват незаконно, той/тя има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както и може да се свърже с организатора на посочените в Регламента адрес и телефон. 

 

§ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Регламентът на Конкурса е достъпен на СТРАНИЦАТА НА КОНКУРСА, а линк към Регламента ще бъде публикуван и в Instagram.
 2. Организаторът си запазва правото да извършва промени в Регламента по време на Конкурса, ако това е обосновано с целта на Конкурса и не повлияе върху влошаване на условията за участие в Конкурса, като промяната на Регламента не може да ограничава придобитите вече от Участниците права. 
 3. Изменението в Регламента ще влезе в сила от момента на публикуване му на страницата на Конкурса.
 4. Участникът може да подаде рекламация относно начина на провеждане на Конкурса. Рекламациите ще бъдат разглеждани от Организатора в рамките на 14 дни от датата на получаването им.
 5. С цел подаване на рекламация или жалба относно процедурата на Конкурса, неговите правила или други въпроси, свързани с Конкурса, Организаторът трябва да бъде уведомен чрез изпращане на е-мейл на адрес [email protected]
 6. Рекламацията трябва да съдържа име, фамилия и адрес на Участника, както и причината за рекламацията и съответното отношение на Организатора. Рекламации могат да се изпращат и на адреса на седалището на Организатора.
 7. Лицето, подаващо рекламацията ще бъде информирано за начин за разглеждане на рекламацията с препоръчано писмо, изпратено на посочения в рекламацията адрес.    Освен това Организаторът може да уведоми за начин за разглеждане на рекламацията по телефона или посредством електронна поща.
 8. Организаторът освобождава Instagram и неговия оператор от всякаква отговорност за всякакви претенции, по-специално претенции на Участници, свързани с Конкурса. Всякакви въпроси, коментари, жалби и претенции, както и всякакви претенции, свързани с Конкурса, трябва да бъдат адресирани от Участника директно до Организатора, а в никакъв случай до Instagram или неговия оператор.
 9. Цялата информация за Конкурса, съдържаща се в промоционалните и рекламни материали, е само спомагателна, обхватът на правата на Участниците и Организатора е посочен в настоящия Регламент.
 10. Регламентът с това съдържание влиза в сила от 15.02.2021г.